Nghĩa vụ kê khai thuế của doanh nghiệp khi nộp thuế

Mỗi một doanh nghiệp đều phải có nghĩa vụ kê khai thuế. Việc kê khai thuế được diễn ra hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Đối với các doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, việc kê khai thuế, lưu trữ hóa đơn điện tử được diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn. Cùng tìm hiểu nghĩa vụ kê khai thuế của doanh nghiệp khi nộp thuế.
Đầu tiền, doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký thuế và sử dụng mã số thuế theo quy định.
Tiếp đó là tiến hành kê khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và phải nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn. Thời hạn nộp tờ khai thuế đã được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Các doanh nghiệp khi kê khai thuế cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và nộp đầy đủ của hồ sơ thuế.

kê khai thuế

Bên cạnh đó, người nộp thuế cần phải tính số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định hoặc tính thuế theo quy định.
Đối với các loại thuế mà doanh nghiệp khai báo theo tháng, theo quý hoặc theo năm mà trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm về thuế thì vẫn phải tiến hành nộp hồ sơ khai thuế cho các cơ quan thuế.
Còn đối với các loại thuế khai báo theo tháng hoặc khai báo theo quý thì kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ về thuế đến hết ngày cuối cùng của tháng hoặc quý.

https://thutucdangky.com/nhung-hinh-thuc-hddt-duoc-chap-nhan-hien-nay/
Quy định về hồ sơ khai thuế
Doanh nghiệp cần lưu ý về quy định hồ sơ khai thuế theo tháng và theo năm như sau:
– Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng bao gồm:
+ Thứ nhất là tờ khai thuế tháng;
+ Thứ hai là bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra;
+ Thứ ba là bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào;
+ Thứ tư là các tài liệu khác có liên quan đến số thuế phải nộp.
– Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:
+ Thứ nhất là hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp;
+ Thứ hai là hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý gồm tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính;
+ Thứ ba là hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

https://thutucdangky.com/
 

Bookmark and Share Các bài viết liên quan:

Trả lời